logo Клуб Предпринимателей Краматорска

Статут краматорської міської громадської організації "Клубу Підприємців Краматорська"

1. Загальні положення
1.1. Краматорська міська громадська організація «Краматорський клуб підприємців» (далі Організація) є місцевою, добровільною, громадською, некомерційною організацією, створеною на основі спільності інтересів підприємців в досягненні ними цілей та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації: Краматорська міська громадська організація «Краматорський клуб підприємців».
Скорочена назва Організації: КМГО «Краматорський клуб підприємців».
1.3. Організація діє на засадах добровільності та рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.4. Організація створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян», інших законів та законодавчих актів України, а також цього Статуту.
1.5. Організація може співпрацювати з іншими організаціями, як на Україні, так і за кордоном. Встановлювати ділові контакти з громадськими та державними організаціями, підприємствами будь-якої форми власності з метою пропаганди цілей та завдань організації відповідно до статуту, спільного проведення заходів.
1.6. Юридична адреса Організації: 84301, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Ярослава Мудрого, 48-а, тел. + 38-(099)-508-16-31.

2. Мета і завдання Організації
2.1. Мета Організації - задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів членів Організації.
2.2. Головними завданнями Організації є:
- Взаємодопомога членів організації;
- Побудова конкурентного суспільства, в якому бути порядним не тільки престижно, а й вигідно;
- Формування стилю ділових відносин в бізнес середовищі з позицій честі та совісті;
- Вплив на процес зміни свідомості підприємців міста - підвищення самооцінки і значущості - для зростання соціальної відповідальності та громадської активності підприємництва;
- Сприяння гармонійному особистісному зростанню підприємців;
- Формування позитивного іміджу підприємницької діяльності в суспільстві;
- Залучення громадян до розвитку підприємництва та посилення його впливу на суспільство;
- Співпраця організації з органами державної влади, участь в суспільно-політичному житті міста та регіону;
- Сприяння забезпеченню розбудови держави, створення в ній демократичного суспільства соціальної справедливості і добробуту народу на основі високо розвинутої, соціально-орієнтованої економіки та максимальної зайнятості населення;
- Сприяння формуванню у населення суспільної свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
- Сприяння належному плануванню та ефективному використанню в прозорій формі бюджетних коштів на користь громади;
- Сприяння консолідації всіх верств населення незалежно від політичних поглядів, згуртуванню національностей та етнічних груп на принципах рівності і братерства.
2.3 Для досягнення поставленої мети та виконання статутних завдань Організація в порядку, встановленому чинним законодавством, має право:
- Взаємодіяти з політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними, молодіжними, творчими, жіночими, екологічними, іншими організаціями, спілками і об'єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;
- Вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування, отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх програмних цілей та завдань;
- Висвітлювати публічно та відстоювати свою позицію з питань державного й суспільного життя;
- Оприлюднювати й висловлювати позицію організації щодо дій та рішень органів влади;
- Сприяти формуванню демократичного та прозорого суспільства.

3. Права Організації
3.1. Для здійснення цілей і завдань, визначених у Статуті, Організація має право:
- Самостійно визначати структуру Організації, поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї та цілі;
- Об'єднуватися на добровільній основі з іншими організаціями;
- Брати участь у роботі органів місцевого самоврядування, шляхом делегування своїх повноважень членам організації;
- Організація користується іншими правами, передбаченими законами України.

4. Права і обов'язки членів Організації
4.1. Членами Організації можуть бути підприємці, власники бізнесу, керівники організацій або їхні представники, що визнають і виконують статут Організації, які бажають взяти участь в роботі Організації.
Членство в Організації здійснюється на добровільних засадах.
4.2. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви.
4.3. Підставами для припинення членства в Організації є:
- Письмова заява члена Організації про вихід з її складу за власним бажанням;
- Рішення загальних зборів Організації, про виключення з членів Організації внаслідок невиконання вимог статуту;
4.4. При виході з Організації особисте майно члена Організації, передане в користування - повертається.
4.5. Члени Організації мають право:
- Брати участь в діяльності Організації та обиратися в керівні органи;
- Отримувати різні види допомоги при наявності коштів, для реалізації своїх програм, пов'язаних з діяльністю Організації;
- Отримувати інформацію про прийняті рішення керівних органів Організації;
- Брати участь у заходах Організації.
4.6. Члени Організації зобов'язані:
- Виконувати вимоги цього Статуту;
- Сприяти досягненню цілей і виконанню завдань, передбачених статутом;
- Виконувати рішення, прийняті загальними зборами;
- Виконувати прийняті на себе зобов'язання щодо Організації, в разі невиконання прийнятих на себе зобов'язань протягом 3 (трьох) місяців членство в клубі припиняється автоматично;
- Дбати про збереження та збільшення авторитету Організації;

5. Керівні органи Організації
5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори її членів (загальні збори). Загальні збори проводяться в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз в шість місяців. Загальні збори проводяться за рішенням ради Організації або на вимогу 1/3 членів Організації.
Загальні збори Організації вважаються дійсними, якщо на них присутні більше ніж п'ятдесят відсотків членів Організації.
5.2. Всі члени Організації мають право одного вирішального голосу.
5.3. Загальні збори Організації вирішують будь-які питання про діяльність Організації. До виключної компетенції загальних зборів відносяться питання:
- Затвердження статуту Організації та змін і доповнень до нього;
- Обрання ради і ревізійної комісії Організації;
- Затвердження основних напрямків діяльності Організації;
- Обрання голови Організації терміном до 6 місяців, але не більше 2 разів (зміни внесені на зборах 28.02.2013);
- Прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації;
- Розгляд поточних питань, які потребують колективного рішення;
- Обрання ліквідаційної комісії;
- Виключення з членів організації.
5.4. Рішення приймаються загальними зборами простою більшістю голосів і оформляються письмово. З питання дострокового звільнення голови рішення приймаються за умови, що за нього проголосувало більше 51% членів Організації.
5.5. Виконавчим органом Організації є рада Організації в складі 7 осіб, які обираються терміном до 1 року, яка:
- Вирішує питання, пов'язані з прийомом нових членів;
- Розробляє заходи щодо забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Організацію, організовує виконання рішень загальних зборів;
- Розробляє програми діяльності організації, визначає необхідність, місце, терміни проведення та порядок денний загальних зборів;
- Розробляє положення робочих і громадських органів Організації, структуру, штатний розпис, інструктивні матеріали;
Рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутньо більше половини її складу.
5.6. Голова Організації.
Голова керує всією діяльністю ради та організовує її роботу. Він несе відповідальність за результати своєї роботи, за дотриманням вимог цього статуту, виконання зобов'язань перед членами Організації. Голова звітує про свою роботу та діяльність Організації перед загальними зборами.
Голова Організації:
- Здійснює керівництво оперативною діяльністю Організації;
- Забезпечує управління поточною діяльністю Організації.

6. Ревізійна комісія та контроль за діяльністю Організації
6.1. Ревізійна комісія обирається у складі 3-х осіб загальними зборами терміном до 1 року і здійснює свою діяльність відповідно до порядку і спрямованістю діяльності Організації і підзвітна загальним зборам Організації.
6.2. Ревізія здійснюється раз на півроку. Ревізійна комісія може здійснювати перевірки на вимогу 1/3 членів Організації.
6.4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб організації та її членів необхідні матеріали, документи, а також особисті пояснення.
6.5. Ревізійна комісія має право скликання позачергових загальних зборів або засідання ради (за потребою).

7. Припинення діяльності Організації
7.1. Діяльність Організації припиняється шляхом реорганізації або ліквідації.
7.2. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу держави.
7.3. Реорганізація здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Організації, якщо за це проголосувало не менше 2/3 членів Організації.
7.4. Організація ліквідується за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше 2/3 членів Організації, або за рішенням суду у разі порушення вимог, встановлених чинним законодавством.
7.5. У разі ліквідації Організації Загальні збори призначає ліквідаційну комісію, яка публікує в засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Організації.

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Організації
8.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації затверджуються Загальними зборами, якщо за це проголосувало не менше 2/3 членів Організації.
8.2. Зміни і доповнення, внесені до Статуту Організації реєструються в установленому законодавством порядку.

 Друк  E-mail